top of page
อาคารโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มาโลโก้ Logo

เครื่องหมายราชการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะมีลักษณะเป็นรูปหก

เหลี่ยม มีรูปลูกศรภายนอก 6 รูป และรูปลูกศรภายใน 2 รูป ด้านบนมีอักษรว่า

"การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" และด้านล่างมีอักษรว่า "INDUSTRIAL

ESTATE AUTHORITY OF THAILAND" เป็นวงกลมล้อมรอบรูปหกเหลี่ยม

วิสัยทัศน์

Screenshot 2023-12-18 170550.png
loader,gif
bottom of page